Change language
dehaze
employee Tsipe Aavik Tartu,, Estonia

PhD Tsipe Aavik

Teadur
Tsipe.Aavik [ät] ut.ee

TsipeMinu uurimistöö keskmes on põllumajandusmaastike taimkatte mitmekesisus ning seda mõjutavad tegurid. Uurimistööd alustasin osaledes kahes üle-euroopalises projektis, GREENVEINS ja AGRIPOPES, kus kirjeldasin põllumajandusmaastikes leiduvate väikesepinnaliste looduslike ja pool-looduslike maastikuelementide taimestikku. Seadsin eesmärgiks vastata küsimusele, kuidas on mõjutanud nende maastikuelementide taimestiku liigirikkust ja koosseisu maakasutuse intensiivsus ning maastiku struktuur. Eesti Teadusfondi järeldoktorantuuri projekti raames (“Põllumajandusmaastike sidususe meetmete mõju hindamine maastiku geneetika meetoditega”) Šveitsi Riiklikus Tehnoloogiainstituudis jätkan küll sama uurimistemaatikaga, kuid kasutan selleks geneetilisi meetodeid. Lisaks pakuvad mulle huvi mitmed looduskaitsegeneetikaga seotud küsimused, iseäranis see, kuidas mõjutab seemnefirmade poolt toodetud standardkülvisegude kasutamine koosluste liigilise mitmekesisuse taastamisel taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust ning sellest tulenevat kohasust.

Vaata minu CV-d ja täielikku publikatsioonide loendit Eesti Teadusportaalist.