Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - November

Uus artikkel seemneseguse kasutamisest koosluste taastamisel

November 2011

Tsipe Aavik koos Šveitsi kolleegidega avaldasid ajakirjas Biological Conservation artikli „Genetic consequences of using seed mixtures in restoration: A case study of a wetland plant Lychnis flos-cuculi“.

 

Viimasel ajal kasutatakse koosluste mitmekesisuse taastamisel üha enam seemnefirmadest pärinevaid standardseemnesegusid, teadmata nende geneetilisi omadusi. Selles artiklis võrreldi seemnesegudest pärinevate ja looduslike populatsioonide geneetilist mitmekesisust, inbriidingut ja struktuuri uurimisliigi käokanni näitel. Taastatud populatsioonide inbriiding oli oluliselt kõrgem võrreldes looduslike populatsioonidega. Samuti erines märkimisväärselt külvatud ja looduslike populatsioonide geneetiline struktuur. Kõrgema inbriidingu ja looduslikest populatsioonidest erineva geneetilise koosseisuga võib kaasneda taastatud populatsioonide madalam kohasus, mis omakorda võib kahandada taastamise edukust. Sestap tuleks senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörata taastatamisel kasutatavate seemnesegude geneetilistele omadusetele ja päritolule.

Uus variste mõjusid uuriv artikkel

November 2011

Kadri Koorem, Jodi Price ja Mari Moora avaldasid artikli puittaimede varise mõjust rohttaimede idanemisele ja kasvule.

Oma artiklis uurisid nad kuuse ja sarapuu varise mõju, leidmaks selgitust varasemalt leitud erinevusele alustaimede liigirikkuses kuuse ja sarapuu all (loe siit). Nad näitasid, et varise mõju sõltub selle tüübist ja kogusest; segavarise mõju võib erineda sellest, mida võiks üheliigiliste variste mõju arvestades oodata, ning mõju võib olla idanevatele ja kasvavatele taimedele erinev. Loe rohkem.   

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november